počet produktů
0
cena nákupu
0 Kč(0 EUR)
měna:
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 9
Dnes: 73
Týden: 4469
Celkem: 2261521
Počet kliků: 3299223
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

________________________________ Počasí Benešov - Slunečno.cz
________________________________ Počasí Brno - Slunečno.cz
________________________________ Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Všeobecné podmínky

OBCHODNÍ A  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU

 

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád e-shopu „Létání a letecké zážitky“ platí pro nákup v  internetovém obchodě Létání-zážitky.cz, který provozuje společnost Letecká škola BEMOAIR s.r.o

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: Letecká škola BEMOAIR s.r.o.
Sídlo: Nesvačily, ev.č.0193 Bystřice u Benešova, PSČ 257 51
IČ: 26717018,
DIČ: CZ26717018
e-mailová adresa: info@bemoair.cz
tel.: +420 317 793 529, +420 317 793 562  fax: +420 317 793 529 mobil +420 604 842 624
firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89260 (dále jen „prodávající“)

1.3 Je-li kupujícím zákazník-občan, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupující zákazník-firma, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

1.5 Uzavřením nákupu v tomto e-shopu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí.

 

2. Vymezení pojmů

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Veškeré letecké služby poskytuje v rámci „Povolení leteckých prací“ vydaného úřadem civilního letectví, se schválenými letadly a kvalifikovaným personálem

2.2 Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje a užívá služby ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

2.3 Kupující – jiný subjekt je osoba, která při uzavírání obchodu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě provedené transakce v internetovém obchodu „Létání a letecké zážitky“ je služba uvedená v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým je uzavřen nákup.

2.5 Čerpání zakoupené služby bude provedeno na základě zaslaného poukazu na konkrétní zakoupenou službu v termínu do 6měsíců od zakoupení.

2.6 Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně již nebudou připočítávány další poplatky, zejména letištní poplatky a palivové příplatky, které jsou již v ceně služeb obsaženy. S ohledem na pohyb cen leteckého paliva se však ceny služeb v internetovém obchodu mohou měnit, nikdy ne však po uzavření nákupu.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením nákupu vznikne prodávajícímu povinnost předmět služby kupujícímu poskytnout nebo provést součinnost k čerpání služby pokud není přímo poskytována prodávajícím ale jeho partnerem. Kupující je povinen zaplatit za nakoupenou službu dohodnutou cenu uvedenou v internetovém obchodě a to před termínem čerpáním služby.

3.2 Prodávající umožní kupujícímu volbu vhodného termínu pro čerpání služby, v případě již obsazeného termínu nabídne termín náhradní. Služba bude poskytnuta na základě předložení vytištěného poukazu ve kterém je uvedena platnost kupónu a specifikace nakoupené služby. Objednání vhodného termínu pro čerpání služby je možné emailem i telefonicky.

3.3 Prodávající se zavazuje, že v případě špatného počasí v termínu, na který byla objednaná služba,  umožní kupujícímu volbu termínu náhradního. Počet náhradních termínů není omezen a poukaz z důvodu špatného počasí nepropadá.

3.4 Kupující je povinen využít poukaz na zakoupenou službu v termínu jeho platnosti. V případě že kupující bez předešlého upozornění a dohody s prodávajícím nevyužije v termínu platnosti poukazu zakoupenou službu, není prodávající povinen službu naplnit a poukaz propadá.

3.5 Kupující zodpovídá za zhodnocení svého zdravotního stavu v době čerpání služby, zejména týkající se vyvarování požití alkoholu, léků a pod v době provedení letu.

3.6 Prodávající zodpovídá za poučení kupujícího před vlastním poskytnutím zakoupené služby s ohledem na bezpečnost a bezpečné provedení služby.

 

4. Platba za služby

4.1 Služby budou kupujícímu poskytnuty až po úplném zaplacení kupní ceny, v případě že bude nákup proveden na splátky nebo formou zálohy a doplatku.

4.2 Kupující může uhradit kupní cenu osobně v den čerpání služby v případě telefonické domluvy s prodávajícím. V tom případě nebude předem zasílám poukaz a bude jen potvrzen termín  čerpání služby. Platba je možná v případě úhrady na místě pouze v hotovosti.

4.3 V souladu s § 53 odst. 7 ObčZ. má kupující – spotřebitel, definován v bodě 2.2 výše, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od provedení nákupu. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s transakcí prodeje služby, minimálně však účtuje stornopoplatek ve výši 100,-Kč. Převedené peněžní prostředky zaplacené za službu předem budou kupujícímu vráceny, snížené o náklady prodávajícího.

 

5. Odpovědnost za kvalitu služeb

5.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že poskytovaná služba bude splňovat všechny předem inzerované skutečnosti, zejména typ letadla, doba letu a předem domluvenou trasu.

5.2 Technika, kterou jsou služby poskytovány je udržována v souladu s nařízeními a platnými zákony ČR a EU.  

5.3 Případné reklamace vzniklé rozporem mezi inzerovanou a poskytovanou službou je nutno řešit ihned na místě v den poskytnutí služby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.4 Prodávající neodpovídá za vady služby, kterou přímo neposkytuje, ale prodává ji pro své obchodní partnery, kteří mají své vlastní podmínky pro řízení kvality provozu. Toto se týká zejména služeb poskytovaných kluzáky a vrtulníky, tandemových seskoků a letů balónem.

5.5 Prodávající odpovídá v plném rozsahu za veškeré služby poskytované letouny a za služby na leteckých simulátorech.

6.6 Prodávající si vyhrazuje právo po předešlé domluvě s kupujícím změnit z organizačních důvodů typ letadla, ne však trasu letu, nebude-li si to zákazník výslovně přát.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

6.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

6.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z nákupu služby na třetí osobu.

6.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

7. Ochrana osobních údajů   / kompletní zásady zpracování osobních platné údajů od 25.5.2018 zde /  

7.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů .

 

7.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl seznámen se zásadami zpracování osobních údajů firmy Letecká škola BEMOAIR což je provozovatel tohoto e-shopu. Viz také odkaz v záhlaví tohoto článku. Kupující odesláním objednávky nebo registrací v e-shopu Létání-zážitky s těmito zásadami souhlasí.

 

7.3 V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů je kupující povinen písemně požádat prodávajícího o odstranění registrace v internetovém obchodě a to formou emailu na kontaktní adresu poskytovatele služeb internetového obchodu „Létání a letecké zážitky“.